8 Απριλίου 2015

Ώσπερ πελεκάν...Μέσα στους άφθαστους υμνολογικούς θρήνους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συγκινούν κάθε καρδιά, ξεχωρίζει το αλληγορικό εγκώμιο του Επιταφίου, το οποίο ψάλλει:

«’Ώσπερ πελεκάν την πλευράν Σου τετρωμένος, Λόγε, σούς θανόντας παίδας εζώωσας, επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς».

Ο πελεκάνος είναι από τα πλέον φιλόστοργα πτηνά. Κτίζει την φωλιά του σε υψηλούς βράχους και εκεί γεννά και εκκολάπτει τους νεοσσούς του. Τρέχει παντού για να εξοικονόμηση την τροφήν τους.


Αλλά ακριβώς την ώρα που απουσιάζει ο πελεκάν, πλησιάζουν οι διάφοροι όφεις οι οποίοι έχουν αφυπνισθεί από την χειμερινή νάρκη και σύρονται πειναλέοι μέχρι τις φωλιές των πελεκάνων και ροφούν το αίμα των μικρών…

Επιστρέφοντας ο πελεκάνος ευρίσκει αυτά εις απελπιστική κατάσταση και σχεδόν ετοιμοθάνατα. Δι’ αυτό, λέγεται, ότι με το ράμφος του σχίζει το στέρνο του και κύπτων επάνω από τα μικρά του αφήνει να στάξει το ζεστό του αίμα μέσα στα μισάνοικτα στόματα των μικρών του, τα οποία τότε ανασταίνονται.

Το αίμα του πελεκάνου ως ΑΡΙΣΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ επιδρά και εξουδετερώνει το φαρμάκι των φιδιών…

Αυτή την συμβολική συγκινητική Εικόνα κάνει ύμνο η Εκκλησία μας για να αισθητοποιήσει την Θυσία του Κυρίου μας!!
– Ποία είναι τα φαρμακωμένα πουλιά;
– Εμείς όλοι οι Χριστιανοί!
– Γιατί ποιός μπορεί να καυχηθεί πως το φοβερώτερο από τα δηλητήρια, η αμαρτία, δεν εφαρμάκωσε την ψυχή του;

Ω! αυτός ο Εωσφόρος, ο αρχαίος αυτός όφις. Ο μέγας αυτός πλάνος έχει κτυπήσει όλη την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ό κατασκευαστής του ολεθρίου αυτού δηλητηρίου που λέγεται αμαρτία και το οποίο προσφέρει ο χαιρέκακος για την ψυχοκτονία μας. Και έτσι χιλιάδες χρόνια τώρα απέθνησκον οι άνθρωποι εν μέσω φρικτότατων ψυχικών πόνων.


Αλλά δοξασμένος ο υπερύμνητος Θεός. Μας έστειλε εξ ουρανού τον Υιόν Του!! Ιδού, ο εξ Ουρανού Πελεκάν!! Μας βρήκε εις αθλιεστάτη από πάσης πλευράς κατάσταση, ανίκανους γιά κάθε εύγενική και ηρωική πράξη, νεκρωμένους από κακά έργα και αληθινά φαρμακωμένα πουλιά του Πελεκάνου. Αλλά από την στιγμήν που ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ άφηκε από αγάπην προς τον άνθρωπον να τρέξει το Πανάγιον και Ζωήρρυτον Αίμα Του, ζωογονείται κάθε άνθρωπος και έχει στην ψυχή του το αντιφάρμακο της νεκρώσεως πού δημιουργεί η αμαρτία.

– ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ είναι το σωτήριον δι’ ημάς φάρμακον.

– Χαρακτηριστικώς ο Αετός της Πάτμου, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μας λέγει: «Το αίμα Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει ημάς από των κακών έργων και από πάσης αμαρτίας» (Α’ Ιω. 1, 7). Αυτή είναι η μεγαλύτερη διδασκαλία της Εκκλησίας μας! Αυτή είναι η Δωρεά της πίστεώς μας!!